Caviar Film Financing logo

Onze prospectus

Teneinde exhaustief de nodige gegevens ter beschikking te stellen, heeft Caviar zowel haar historiek (inhoudelijk en financieel), haar verscheidene activiteiten en haar Tax Shelter kader weergegeven in deze prospectus. Het prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 18/08/2021 en is geldig tot 17/08/2022. Het prospectus is gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Caviar en kan u hier online raadplegen. De potentiële investeerder dient het prospectus (en in het bijzonder de risicofactoren beschreven in het prospectus) te lezen voor zijn investeringsbeslissing.

Lees het prospectus hier online
Aanvulling op prospectus naar aanleiding van wijziging vennootschapsbelastingtarief

De aandacht van de investeerders wordt op de volgende punten gevestigd:

  • Dit Aanbod betreft een investering in het kader van het Belgische “Tax Shelter” stelsel bepaald in artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting zoals laatst gewijzigd door de wet van 25 december 2017.
  • Een investering in het Aanbod is een storting zonder terugbetaling op termijn. De emittent van dit Aanbod verbindt er zich wel toe om in ruil voor de investering a) een vergoeding te betalen en b) verplichtingen na te leven opdat de investeerder recht heeft op een fiscaal attest en hiermee gepaard gaande een fiscaal voordeel. Dit aanbod houdt geen deelneming in het kapitaal van de emittent in.
  • Een investering in het Aanbod houdt bepaalde risico’s in, in het bijzonder het risico van het niet bekomen van het (volledig) fiscaal voordeel. De risicofactoren worden verder beschreven in deze Prospectus (zie samenvatting risicofactoren en verdere details in hoofdstuk 2).
  • Dit Aanbod is gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling op de belastbare winsten overeenkomstig artikel 194ter W.I.B. en die in België onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of belastingen van niet-inwoners (vennootschappen) aan een aanslagvoet van 29,58%. Het rendement van een Investeerder kan evenwel lager (zelfs negatief nl. -22,23% bij een aanslagvoet van 20,40% en dit inclusief de positieve vergoeding voor pre financiering) zijn dan uiteengezet in dit Prospectus indien de Investeerder aan een lagere gemiddelde aanslagvoet wordt belast.
  • Alle berekeningen van het rendement van het Aanbod opgenomen in dit Prospectus zijn slechts van toepassing op stortingen gedaan tot 31/12/2019. Vanaf 01/01/2020 zal het netto rendement op een Tax Shelter investering wijzigen ingevolge de gewijzigde rentetarieven en vennootschapsbelasting. Deze berekeningen gaan tevens uit van een looptijd van de investering van 18 maanden. Bijgevolg zal het rendement van de investering lager zijn indien de looptijd van de investering minder is dan 18 maanden.

De informatie opgenomen in dit prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale bepalingen, die mogelijks gewijzigd kunnen worden. Bijgevolg dient de situatie van iedere investeerder bestudeerd te worden met diens fiscale adviseur.

Vragen? Contacteer ons